Här nedan kan du läsa fördjupad information om hur vi behandlar personuppgifter.

Integritetspolicy 2018-05-14 

Vindelåforsens Stugby behandlar dina personuppgifter korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd. Vi är öppna med hur och varför vi behandlar personuppgifter och vill i denna policy ge dig insyn i vår hantering.

Vem är ansvarig för personuppgifter i Vindelåforsens Stugby

Företaget, 550326-7212, är personuppgiftsansvarig för all personuppgiftsbehandling.

Om du vill skriva brev till Vindelåforsens Stugby så är adressen: Vindelåforsens Stugby, Beföringsvägen 16, 924 95 Ammarnäs. Det går även bra att mejla på reception@bertejaure.se

När du använder våra tjänster eller produkter som levereras av någon av våra samarbetspartners – vill vi upplysa om att det kan vara någon av våra samarbetspartner som är personuppgiftsansvarig i vissa avseenden.

Vems personuppgifter behandlar Vindelåforsens Stugby?

Vi behandlar främst uppgifter om följande kategorier av personer; våra kunder, prospekts (du som ännu inte är kund men som vi hoppas skall bli det) och om du är en juridisk person – hanterar vi även personuppgifter om fysiska personer som representerar ditt företag (t ex kontaktperson, beställare, inköpare, annat).

I de flesta fall har du själv lämnat uppgifterna till oss och i vissa fall samlas uppgifterna in från tredje part.

Vilka personuppgifter behandlas? 

Namn, adress, organisation, e-postadress och telefonnummer, bostadsort, IP-nummer är exempel på kontaktuppgifter som kan komma att behandlas. Den informationen används för att bearbeta dina förfrågningar eller för att tillhandahålla de tjänster/information du begärt. Vi behandlar även relevanta uppgifter om dina ärenden/transaktioner med Vindelåforsens Stugby (t ex information om köp). Vi strävar efter att alla uppgifter skall vara uppdaterade och korrekta. Vi behandlar endast information som är relevant för att uppfylla våra syften, vilka redogörs för nedan.

Varför behandlas personuppgifterna?  

I detta avsnitt redogör vi varför vi behandlar personuppgifter och på vilken grund.
– För att administrera och utföra olika affärshändelser/transaktioner med dig. Främst i samband med att du begär en offert eller väljer att boka/köpa, någon av våra produkter. Grunden för vår behandling är att vi ska kunna fullgöra avtal med dig som kund eller för att utföra åtgärder innan ett eventuellt avtal ingås men även detta är ett av Vindelåforsens Stugbys berättigade intressen.  
– För att handlägga, följa upp och analysera garantiärenden, reklamationer och krav. Om du inte är nöjd med våra produkter eller tjänster så hanterar vi din reklamation, krav eller garantiärenden. För att vi skall kunna leverera så bra produkter och tjänster som möjligt och förbättra vår reklamationshantering kan vi även behöva följa upp och analysera informationen. Grunden för vår behandling är att vi ska kunna fullgöra avtal med dig som kund, vi måste också uppfylla rättsliga förpliktelser (t ex konsumenträtt & produktansvar) och detta är även ett av Vindelåforsens Stugbys berättigade intressen.
– För att fullgöra olika skyldigheter som är reglerade i lag, förordning eller föreskrift Vindelåforsens Stugby har flera olika åtaganden och regelbördan och komplexiteten ökar över tid. Bl. a. måste vi fullgöra vår bokföringsplikt och redovisningsåtaganden, åtaganden som följer av konsumenträtt, regler om penningtvätt, mm. Grunden för vår behandling i dessa avseenden är helt enkelt att fullgöra rättsliga förpliktelser.
– För marknadsföring Vi vill kunna hålla dig uppdaterad på vårt utbud och våra erbjudanden förutsatt att du inte invänt mot behandlingen. Grunden för vår behandling är främst att detta ryms inom Vindelåforsens Stugbys berättigade intresse. Det kan även förekomma att ditt samtycke har inhämtats.
– För att följa upp och analysera vår verksamhet eller tillvarata våra rättigheter
Utveckla vår verksamhet – för att utveckla vår affärsverksamhet, vårt utbud och våra kunderbjudanden, IT-system och andra redskap i syfte att ständigt förbättra oss och höja säkerhet, kvalitet och effektivitet så analyserar vi t ex processer, arbetssätt, kundanalyser, benchmarking och support.
Historik – analysera och följa upp vår historik avseende de tjänster och produkter som Flisby AB levererat.
Grunden för vår behandling av alla ovan åtgärder ryms inom Vindelåforsens Stugbys berättigade intresse. 

Hur behandlas och lagras personuppgifterna? 

Vi lagrar regelmässigt personuppgifter i våra olika system. Hur länge uppgifterna sparas är avhängigt av för vilket ändamål de samlats in och vilken typ av uppgifter det gäller. Vi lagrar inte informationen längre än vad vid har rätt till enligt dataskyddslagstiftning, annan relevant lagstiftning, regler och riktlinjer från olika myndigheter eller rekommendationer från branschorgan. För att ge en övergripande uppfattning så sparar vi t ex uppgifter när du köpt våra produkter eller tjänster, så länge kundförhållandet består och ibland längre för att fullgöra rättsliga förpliktelser i lag eller avtal.

  • Uppgifter om offerter sparas 84 månader.

Om du har lämnat uttryckligt samtycke så sparas uppgifter under den tid vi hanterar dem för ändamålet som du har samtyckt till.

Vindelåforsens Stugby kan komma att lagra dina kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig under den tid vi har rätt att göra så enligt gällande dataskyddslagstiftning, marknadsföringslag och praxis.

Vem kan få del av personuppgifter?

Vindelåforsens Stugby kan i vissa fall även dela personuppgifter med ytterligare kategorier av mottagare, främst våra samarbetspartners eller myndighet. Detta gäller t ex garantiärenden men det förekommer att även att andra för ändamålet relevanta uppgifter utlämnas (t ex kontaktinfo).

Myndigheter kan komma att få del av information för att det är nödvändigt eller för att de har rätt till informationen. Vindelåforsens Stugby använder ofta externa leverantörer för olika ändamål, t ex datalagring eller annan datahantering, distribution av varor eller information, tryck, marknadsföring eller analyser. I dessa fall har leverantören ingen egen rätt att använda eventuella personuppgifter och Vindelåforsens Stugby ingår avtal om personuppgiftsbehandling med leverantören.

Hur skyddas personuppgifterna?

Vi, och i förekommande fall våra samarbetspartners, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas.

Vi har relevanta intrångsskydd som skyddar mot externa hot för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system.

Vilka rättigheter har den som är registrerad när Vindelåforsens Stugby behandlar dina uppgifter? 

Du som registrerad har alltid rätt att begära att få tillgång till vilka uppgifter som behandlas om dig som person. Du har även rätt att begära att uppgifterna rättas, begränsas eller raderas. Du kan även rikta en invändning mot behandlingen och om du har lämnat ett samtycke till viss behandling kan du när som helst återkalla samtycket. Du har även rätten att begära dataportabilitet, d v s att kunna flytta med dig uppgifterna. Om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta Vindelåforsens Stugby. Våra kontaktuppgifter framgår ovan. Du har även rätt att vända dig till tillsynsmyndighet med klagomål. I Sverige vänder du dig till Datainspektionen.

Denna integritetspolicy fastställdes av Vindelåforsens Stugby 22 maj 2018.

Besökaridentifiering – cookies och loggar

På bertejaure.se används cookies, d.v.s. små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat kan spara personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

De flesta webbläsare är förinställda på att acceptera cookies, men du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte. När du besöker vår hemsida får du information om vilka olika cookies vår webbplats använder sig av och hur du kan ställa in din webbläsare för mottagande av dessa, detta i form av en pop-up. På detta sätt kan du själv avgöra om du vill acceptera eller avvisa varje enskild kaka.

Egna cookies 

Vissa cookies är nödvändiga för att kunna visa innehållet på vår hemsida och dessa går inte att stänga av om du vill kunna ta del av all funktionalitet på vår webbplats. Dessa cookies lagrar ingen information som kan identifiera dig som enskild person. Vissa cookies är tillgängliga för att förbättra din användarupplevelse när du besöker vår webbplats. Cookies för anslutningskontroll “Session cookies” har som syfte att identifiera och autentisera användaren under besöket på hemsidan. En “session cookie” innehåller en slumpmässig sträng (sessions-ID) som är tilldelas till besökarens enhet. “Session cookies” används för att ställa in och komma ihåg vissa användarinställningar, t ex språk eller förifyllda formulär, allt för att underlätta för dig som besökare.

Tredje part cookies

Vi använder analyscookies för att kunna utvärdera och föra statistik över våra besökares generella beteende på vår webbplats. Till exempel:

  • Vilka externa sidor besökarna kommer ifrån
  • Vilka söktermer som används
  • Vilka undersidor som besöks mest frekvent

Vi samlar in statistisk över användningen och beetende på vår hemsida. Denna information samlas in för att göra vår webbplats så användarvänlig och relevant som möjligt för dig som besökare. All den information som samlas in i detta syfte aggregeras på övergripande nivå och är anonym.